Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021-2022

Aktualita k 11. listopadu 2020

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení účasti zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”: bezplatné semináře pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.​​​​​​​

Termíny přednášek a dnů otevřených dveří budou zveřejněny, až to epidemiologická situace dovolí. V případě, že by nebylo možné konat přednášky či dny otevřených dveří v průběhu měsíců ledna až března 2021 nebude pomocné kritérium Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatněno.

Kritéria z minulého roku (pro představu):

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria (aktualizace ze dne 26.3.2020)

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

 

Aktualita k 26. 8. 2020

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení účasti zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”: bezplatné semináře pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.​​​​​​​

Termíny přednášek a dnů otevřených dveří budou zveřejněny v listopadu 2020. 

 

Aktualita k 13. 5. 2020

Výsledky zápisu do první třídy 2020-2021

V případě, že jste zapomněli, ztratili nebo neznáte identifikátor Vašeho dítěte (vygenerované číslo Vaší žádosti- vpravo nahoře),  sdělí Vám je na požádání  v kanceláři školy (tel. 734 647 740). 

Aktualita k 29.4. 2020

Výsledky zápisu budou zde zveřejněny 13. května 2020.

 

Aktuality k 1.4. 2020 ohledně mimořádných opatření:

Vážení rodiče – POZOR ZMĚNA

příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru v termínu od 15. do 22. dubna 2020 korespondenčně bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky vyplňte v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Tím ale ještě není žádost podána. Vytiskněte ji a podejte níže uvedeným způsobem.

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy: ej7iw7q, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou na: ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, Pardubice 530 02
 3. E-mailem na sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz, pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše, nelze jen poslat prostý email.
 4. Žádost můžete vhodit do schránky školy od 8.00 do 15.00 hod. v pracovních dnech 15.- 22.4. 2020, která je umístěna za hlavními dveřmi budovy ZŠ. Na email vám zašleme zprávu o přijetí žádosti.

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte paní Olgu Havlíkovou: Olga.Havlikova@nullmmp.cz, tel: 466 859 532 na Magistrátě města Pardubic. V případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

REZERVACE termínů provedené v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu SE RUŠÍ.

Přílohy k žádosti o přijetí:

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte.

Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:

 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení účasti zákonného zástupce dítěte na 2 akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”: bezplatné semináře pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.​​​​​​​

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení – vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Mgr. Bc. Milan Barták, ředitel školy

 

Organizace zápisu v pardubických školách

Pomocí webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu lze od 16. března 2020 vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Podat žádost je možné v termínu konání zápisu do ZŠ: 15. – 16. dubna 2020 vždy od 13:00 do 18:00 hodin v budovách základních škol.

 

Místo: budova ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, 53002 Pardubice

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ:

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
 • Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otevírané první třídě pro školní rok 2020/21.
 • Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
 • K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria (aktualizace ze dne 26.3.2020)

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

Zákonní zástupci sdílí waldorfský pedagogický přístup, mají zájem o waldorfskou pedagogiku, jsou obeznámeni s principy, metodami waldorfské pedagogiky a učebním programem. Dokladem pro vyhodnocení kritéria je účast zákonného zástupce dítěte na 2 akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”: bezplatné semináře pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.

Přednáškový cyklus: „Waldorf – důvěra v život“ (Termíny se mohou změnit. Sledujte průběžně webové stránky)

Termín

 

Přednášející

Téma

Místo konání

31.října 2019

 

Milan Horák

Děti v digitálním světě 3

škola

21.listopadu 2019

Godi Keller

Jak (se) vychovávat pro budoucnost

Machoňova pasáž-W100

23.ledna 2020

Táňa Smolková

Předškolní věk a školní zralost

Škola

 

17. února 2020

Kateřina Kozlová

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o waldorfské pedagogice, ale báli jste se zeptat

škola

27. února 2020

Den otevřených dveří- Společně na cestě

škola

       
       

15.-16.dubna 2020

ZÁPIS

 

škola

V případě rovnosti bodů jsou upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem.

Rezervace času pro zápis bude pomocí webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu od 16. března 2020.