Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022-2023

Aktualita k 1. červnu 

Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2022- 2023

 • Termín zápisu je 15. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin ve všech základních školách v Pardubicích. Počet volných míst na naší škole k aktuálnímu datu: 0 (z důvodu naplnění celkové rejstříkové kapacity školy). Další informace ZDE.
 • Obecné informace níže:

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do základní školy podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (lex Ukrajina školství)

Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи згідно з § 2 Закону No 67/2022 зб. (lex Україна освіта)

 

Aktualita k 6. květnu

Výsledky zápisu do budoucí první třídy naleznete ZDE.

Aktualita k 30. březnu

Na tomto odkazu lze lze od 1. dubna vygenerovat žádost o přijetí dítěte do základní školy https://zapisyzs.pardubice.eu/.

Aktualita k 9. březnu

V rámci cyklu Waldorf – důvěra v život 2022 se uskuteční ještě tyto akce:

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení minimálně dvou účastí zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život 2022”: bezplatné semináře a přednášky pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.

Aktualita k 5. lednu 2022

Termíny zápisu do pardubických škol (vč. naší waldorfské školy) se uskuteční v termínu 20. – 21. dubna 2022

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky se bude vyplňovat v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/. Termín otevření aplikace bude upřesněn (březen- duben).

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení minimálně dvou účastí zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život 2022”: bezplatné semináře a přednášky pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří. Nejbližší akce je 13. ledna 2022 – zde.​​​​​​​

Termíny přednášek a dnů otevřených dveří budou zveřejňovány průběžně dle aktuálních epidemiologických opatření. Sledujte prosím tedy web školy či FB. V případě, že by nebylo možné konat přednášky či dny otevřených dveří v průběhu měsíců ledna až března 2021 nebude pomocné kritérium Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatněno.

Kritéria k přijetí:

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

Aktualita k 22. 10. 2021

Aktuální informace k zápisu na nastávající školní rok budou zveřejněny až počátkem nového kalendářního roku. Kritéria k přijetí budou obdobná jako v minulých letech (viz. níže). Kritérium Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu – (cyklus Waldorf- důvěra v život 2022) se bude vztahovat na akce (přednášky, dny otevřených dveří, …) až po vyhlášení termínu zápisu (vyhlášení leden-únor 2022, samotný zápis duben 2022).

 

Aktualita k 10 5. 2021

Zveřejnění výsledku zápisu.

Aktualita k 22. 3. 2021

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021- 2022

Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru v termínu od 19. do 23. dubna 2021 korespondenčně bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky vyplňte v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Tím ale ještě není žádost podána. Vytiskněte ji a podejte níže uvedeným způsobem.

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy: ej7iw7q, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou na: ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, Pardubice 530 02 ((rozhodující je datum podání na poštu)
 3. E-mailem na sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz, pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše, nelze jen poslat prostý email.
 4. Žádost můžete vhodit do schránky školy od 8.00 do 15.00 hod. v pracovních dnech 19.- 23.4. 2021, která je umístěna za hlavními dveřmi budovy ZŠ. Na email vám zašleme zprávu o přijetí žádosti.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte paní Olgu Havlíkovou: Olga.Havlikova@nullmmp.cz, tel: 466 859 532 na Magistrátě města Pardubic. V případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

Přílohy k žádosti o přijetí:

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte.

Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:

 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2021 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Kritéria pro přijetí:

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria (aktualizace ze dne 26.3.2020)

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body (cyklus Waldorf- důvěra v život 2021)

 Cyklus „Waldorf- důvěra v život 2021“ je zahrnut v kritériích přijetí žáka do budoucí první třídy pro školní rok 2021/2022. Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žadatel registrován a zúčastní se alespoň jedné ze dvou online akcí. Zájemci o účast na přednášce či besedě (Den otevřených dveří) obdrží po registraci odkaz na živý přenos a další pokyny. Pro registraci využijte tento odkaz .

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení – vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Mgr. Bc. Milan Barták, ředitel školy

 

Aktualita k 12. březnu 2021

NOVINKA- Ve čtvrtek 11. 3. byla zastupitelstvem města Pardubice schválena spádovost naší školy pro celé Pardubice.

Pozvánky na akce v rámci cyklu Waldorf- důvěra v život 2021 najdete zde a zde.

Aktualita k 5. březnu 2021

Cyklus „Waldorf- důvěra v život 2021“ je zahrnut v kritériích přijetí žáka do budoucí první třídy pro školní rok 2021/2022. Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žadatel registrován a zúčastní se alespoň jedné ze dvou online akcí. Zájemci o účast na přednášce či besedě (Den otevřených dveří) obdrží po registraci odkaz na živý přenos a další pokyny. Pro registraci využijte tento odkaz .

Aktualita k 5. února 2021

Zájemcům o naši školu nabízíme následující odkazy s waldorfskou tematikou: Filmy o waldorfu

Aktualita k 20. lednu 2021

Termíny zápisu do pardubických škol (vč. naší waldorfské školy) se uskuteční v termínu 21. – 22. dubna 2021. 19. – 23. dubna 2021.

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky se bude vyplňovat v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/. Termín otevření aplikace bude upřesněn (březen- duben).

Aktualita k 11. listopadu 2020

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení účasti zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”: bezplatné semináře pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.​​​​​​​

Termíny přednášek a dnů otevřených dveří budou zveřejněny, až to epidemiologická situace dovolí. V případě, že by nebylo možné konat přednášky či dny otevřených dveří v průběhu měsíců ledna až března 2021 nebude pomocné kritérium Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatněno.

Kritéria z minulého roku (pro představu):

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria (aktualizace ze dne 26.3.2020)

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

Aktualita k 26. 8. 2020

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení účasti zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”: bezplatné semináře pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den otevřených dveří.​​​​​​​

Termíny přednášek a dnů otevřených dveří budou zveřejněny v listopadu 2020.