Oznámení o přijetí/nepřijetí pro školní rok 2019/2020

Organizace zápisu

Termín: 3. a 4. dubna 2019

Čas: vždy od 13.00 do 18.00 hodin

Místo: budova ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, 53002 Pardubice

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ:

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
 • Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otevírané první třídě pro školní rok 2019/20.
 • Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
 • K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2018 udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

Zákonní zástupci sdílí waldorfský pedagogický přístup, mají zájem o waldorfskou pedagogiku, jsou obeznámeni s principy, metodami waldorfské pedagogiky a učebním programem. Dokladem pro vyhodnocení kritéria je účast zákonného zástupce dítěte na 3 bezplatných seminářích pro rodiče o waldorfské pedagogice organizovaných školou v cyklu „Waldorf – důvěra v život“ a min. jedna evidovaná účast na Dni otevřených dveří –společně na cestě 14.2.2019 (komentovaná prohlídka školy) nebo Dni otevřených dveří – „Škola na zkoušku“ – 28.2.2019

Cyklus: „Waldorf – důvěra v život“ *

 • Godi Keller- „Jak být dnes rodičem?“- 22.11.2018 od 17 hod (s potvrzením o účasti)
 • Milan Horák- „Dítě a média“- 10.1.2019 od 17 hodin (s potvrzením o účasti)
 • Kateřina Kozlová Proč je waldorfská pedagogika aktuální pro budoucnost našich dětí i po 100 letech existence?
  úterý 26. února 2019 v 17.00 (s potvrzením o účasti)
 • Uwe Buermann- Výchova a temperamenty – 19.3.2019- (s potvrzením o účasti)
 • Den otevřených dveří- společně na cestě- 14.2.2019 (dílnička pro děti, prohlídka tříd, rozhovory s učiteli, ročníkové práce 8. třídy)
 • Den otevřených dveří – „Škola na zkoušku“ – 28.2.2019

*   Termíny se mohou změnit. Sledujte průběžně webové stránky.

V případě rovnosti bodů jsou upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem.

Popis způsobu rezervace času pro zápis
Zákonný zástupce má možnost rezervovat si datum a čas zápisu osobně ve čtvrtek 28.března 2019 od 16-18 hodin v budově školy (+ možnost předvyplnění potřebných podkladů)  nebo přes rezervační systém https://waldorfpardubice.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2019-03
V případě obsazenosti termínu přes rezervační systém, kontaktujte sekretariát školy: paní Jaroslava Andrejsová, tel. 734 647 740 (8-12 hod.) sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz. Ostatní zájemci o zápis budou zařazeni mimo předem rezervovaný čas a musí počítat s výraznou časovou prodlevou.
 

PODMÍNKY ŽÁDOSTI

Při podání žádosti o vzdělávání je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

Schválil dne 15.10.2018                                            Mgr. Milan Barták, ředitel školy

Zápis do 1. třídy 2019_2020

Informace k zápisu_2019_2020

priloha-c-1_zadost-o-odklad-zs

priloha-c-2_jak-muzete-pomoci-svym-detem_1

priloha-c-3_desatero-pro-rodice_1