Školní poradenské pracoviště

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem.

Složení pro školní rok 2019/2020: Mgr. Jana Benešová, Mgr. Monika Gersenson(výchovné poradenství), Mgr. Zuzana Kalousová (školní psycholog), Bc. Kateřina Sedláčková (školní metodik prevence), Mgr. Karolína Lomičková (speciální pedagog).

Cíle ŠPP

 • rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole, zlepšování sociálního klimatu školy
 • vytvoření široké základny prevence sociálně patologických jevů
 • včasná intervence při aktuálních problémech (pro jednotlivce i třídu) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané a vytvoření vhodných podmínek pro jejich integraci
 • kariérní poradenství
 • prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči

Důraz je kladen na efektivní komunikaci, informovanost, spolupráci, dodržování etického kodexu, důvěrnost jednání.

 Organizační struktura ŠPP

Za poskytování poradenských služeb ve škole zodpovídá ředitel školy. Služby jsou koordinovány výchovným poradcem. Ten zároveň koordinuje spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC apod.).

Výchovný poradce

 • Metodik prevence
 • Školní psycholog
 • Speciální pedagog———————pedagogičtí asistenti
 • Sociální pedagog

Standardní činnost jednotlivých poradenských pracovníků:

Výchovný poradce: Mgr. Jana Benešová

Kontakt: 728 919 541, benesova@nullwaldorfpardubice.cz

Konzultační hodiny: vždy po předchozí dohodě

Náplň činnosti výchovného poradce:

 • koordinuje pedagogicko – psychologické poradenství ve škole
 • spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, žáky, rodiči žáků
 • úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a školním psychologem
 • koordinuje spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC, SVP, s odborem sociální péče a dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • provádí kariérní poradenství
 • koordinuje kariérní poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérního poradenství (IPS při ÚP, PPP)
 • zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a intervenčních činností (nápravy) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vede agendu zpráv a dalších dokumentů o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podílí se na přípravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením a mimořádně nadaných

Metodik prevence- Bc. Kateřina Sedláčková

Kontakt:

Konzultační hodiny: vždy po předchozí dohodě

Náplň činnosti školního metodika prevence:

 • spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, žáky, rodiči žáků
 • úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem
 • vytváří a realizuje program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • aktualizuje strategii prevence pro jednotlivá období
 • dle situace na škole spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v oblasti prevence sociálně patologických jevů a dalšími institucemi (sociální odbor MMP, Laxus, Archa Chrudim, Policie ČR, městská policie, DDM…)
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
 • podílí se na přípravě podmínek pro žáky se specifickými poruchami chování
 • zajišťuje informovanost žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Školní psycholog- poptáváme

 

Náplň činnosti školního psychologa:

 • spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, žáky, rodiči žáků
 • úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním metodikem prevence
 • podílí se na realizaci preventivního programu zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • spolu s třídními učiteli se podílí na vytváření strategie a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • vytváří a realizuje programy zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu nově vzniklých či problémových tříd, programů orientovaných na stmelení kolektivů (např. adaptační kurzy)
 • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • pracuje individuálně s žáky při osobních, výukových a výchovných problémech
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovných a výukových problémech žáků
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s učiteli prvního stupně při zápisu do 1. ročníků základního vzdělávání
 • podílí se na přípravě programu zápisu
 • realizuje ankety a dotazníky zaměřené na klima třídy, školy
 • zabývá se prevencí školního neúspěchu
 • provádí edukační terapii
 • provádí osvětovou činnost (informace pro žáky, veřejnost, besedy pro rodiče)
 • řídí se etickým kodexem školního psychologa

Speciální pedagog: Mgr. Karolína Lomičková

Kontakt: 774 705 715,

Konzultační hodiny: vždy po předchozí dohodě

Náplň činnosti speciálního pedagoga:

 • je dána přílohou č. 3, vyhl. č. 72/2005 Sb. (viz. výše). Dle výše citované vyhlášky MŠMT ČR koná školní speciální pedagog činnosti v základních třech oblastech:
 1. depistážní činnosti: vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče,
 2. diagnostické a intervenční činnosti: individuální práce se žákem, participace na vytvoření IVP, poradenské a konzultační služby pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy školy, speciálně pedagogické výchovně vzdělávací činnosti se skupinou žáků, atd.,
 3. metodické a koordinační činnosti: kooperace se školskými poradenskými pracovníky i dalšími pedagogickými pracovníky, metodické vedení asistentů pedagoga, spolupráce s jinými odbornými pracovišti ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Sociální pedagog – Mgr. Monika Gerssenson