Volby do školské rady se uskuteční 17. června 2021

Aktualita 10. 6. 

Hlasovací lístek pro volby rodičů do ŠR červen 2021

Představení kandidátů (abecedně):

Tomáš Bartoníček, Olga Chlápková, David Rychtařík

Aktuality 4. 6.

Ve čtvrtek 10. 6. budou rodičům zaslány prostřednictvím třídních stránek hlasovací lístky se jmény kandidátů, včetně jejich představení. V den voleb budou hlasovací lístky k dispozici na místě v papírové podobě nebo si již přineste vytištěné s sebou.

Starší: 

Vyhlášení voleb do školské rady

Představení_kandidáta (doc)

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace