Školská rada

Aktualita k 23. 6. 20221

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

Volby proběhly dne 17. 6. 2021. Dostavilo se 95 rodičů, účast je zaznamenána jejich podpisy na seznamech zákonných zástupců žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Pan Tomáš Bartoníček, rodič z 5. a 8. třídy, 51 hlasů z 95 hlasovacích lístků

Paní Olga Chlápková, rodič ze 4. a 8. třídy, 37 hlasů z 95 hlasovacích lístků

Pan David Rychtařík, rodič z 2., 4. a 6. třídy, 52 hlasů z 95 hlasovacích lístků

Do školské rady za zákonné zástupce byli zvoleni Tomáš Bartoníček a David Rychtařík.

Do školské rady za pedagogické pracovníky byly zvoleny Alena Klímová a Silvie Pospíšilová.

Do školské rady za zřizovatele jmenuje své zástupce zřizovatel.

Ustavující schůze nové školské rady se uskuteční 2. září 2021.

Obecné:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady od 11.1.2018
– za zřizovatele: Michaela Smetáková, Aneta Jelínková
– za pedagogy: Alena Klímová, Silvie Pospíšilová
– za rodiče: Lenka Šerá, David Rychtařík

Kontakt na předsedu školské rady: david@nullfinancerychtarik.cz