Školní družina

Aktualita k 15. 6. 2022

Aktualita k 21. 6. 2021

Oznámení o přijetí do školní družiny v Základní škole waldorfské 2021

Aktuality k 19. 5. 2021

Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2021-2022

 Rodiče, kteří mají zájem pro své děti o družinu, vyplní zápisní lístek a doručí škole:

  • osobně paní Láníkové do budovy ŠD (naproti DDM Delta) denně od 14 do 16 h
  • na e-mail kanceláře školy sekretariat@nullwaldorfpardubi.cz
  • nebo vhodí do poštovní schránky umístěné u bočního vchodu školy.

Zápisní lístek je nutné odevzdat nejdéle 14.6.2021, kdy končí možnost přihlášení do družiny na školní rok 2021-2022.

Registrační číslo pro přijetí žáka do družiny obdržíte přímo od paní Láníkové, příp. na e-mail.

Dne 22.června 2021 bude zveřejněn na stránkách školy a na vývěsce školy seznam přijatých žáků do školní družiny podle registračních čísel.

odkaz na zápisní lístek zde

Aktuality k 13. 1. 2021

DRUŽINA: Poplatek za družinu pro 1. a 2. třídu za období leden – červen 2021 je 1 000,–Kč. Platba je snížena o 200,–Kč za období, kdy žáci do školy nechodili. Číslo účtu je 2200779978 /2010, variabilní symbol je 1010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Žáci 3. a 4. třídy zatím nic neplatí. Bude upřesněno později. V případě, že jste již uhradili, bude vše vyúčtováno ke konci školního roku a peníze budou poměrnou částí vráceny.

Aktualita z 31. 8. 2020

Školní družina zahájí provoz ve středu 2.9. v 6.30 ranní družinou. Ranní družina bude organizována v prostorách hlavní budovy školy- v přízemí vpravo bočním vchodem. Dodatek k zápisnímu lístku – záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny, najdete na stránkách školy, případně budou dětem rozdány první školní týden. Děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do družiny (a Klubíku), mají možnost navštěvovat odpolední klub Walda, který zajišťuje Spolek rodičů (kontaktní osoba Petra Culková- 704 936 560). Walda zahájí provoz rovněž od středy 2.9.2020.

Vychovatelky
Jana Láníková, MgA. Eva Kubelková, Petra Culková, Monika Hodíková

Provoz školní družiny je v pracovní dny (mimo prázdnin):
  • 6.30 – 8.10 ranní družina  – kontakt 734 161 767 (v budově školy)
  • 12.15 – 16.30 – I. a II. oddělení – kontakt 777 078 126 (v budově družiny)
  • 12.15 – 15.30 (pondělí a úterý od 13.10) – III. oddělení Klubík – kontakt 734 161 767 (budova školy) v v 15.30 se toto oddělení přemisťuje do budovy družiny – kontak 777 078 126
Mimo tyto časy kontaktujte kancelář školy.

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Má-li dítě být uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Ve výjimečném případě může vychovatelka povolit odchod žáka po telefonické dohodě se zákonným zástupcem. Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká se žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, kontaktuje příslušné orgány, kteří zajistí péči o žáka.

PLATBA

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč a je hrazen ve dvou částkách. Částka 200 Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.

1) platba za září – prosinec 800 Kč – do 20. 9.

2) platba za leden – červen 1200 Kč do 20. 1.

Platby jsou zasílány na účet č. 2200779978/2010. Variabilní symbol je 1010. Do “Zprávy pro příjemce” uveďte jméno dítěte.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

O přijímání žáků do školní družiny („klubíku“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků)

Zápisní lístek

Přihlášky odevzdejte na sekretariát školy (v přízemí budovy, paní Jaroslava Andrejsová).

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

věk účastníků (od nejmladších účastníků) k 1.9.2019

6 let 7 bodů

7 let 6 bodů

8 let 5 bodů

9 let 4 body

10 let 3 body

11 let 2 body

12 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje k 1.9.2019

1. ročník – 5 bodů

2. ročník – 4 body

3. ročník – 3 body

4. ročník – 2 body

5. ročník – 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.

Kritéria budou při přijímání žáků do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 4. tříd, které se do školní družiny („klubíku“) budou hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 80 žáků.