Školní družina

Aktualita z 31. 8. 2020

Školní družina zahájí provoz ve středu 2.9. v 6.30 ranní družinou. Ranní družina bude organizována v prostorách hlavní budovy školy- v přízemí vpravo bočním vchodem. Dodatek k zápisnímu lístku – záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny, najdete na stránkách školy, případně budou dětem rozdány první školní týden. Děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do družiny (a Klubíku), mají možnost navštěvovat odpolední klub Walda, který zajišťuje Spolek rodičů (kontaktní osoba Petra Culková- 704 936 560). Walda zahájí provoz rovněž od středy 2.9.2020.

Vychovatelky
Jana Láníková, MgA. Eva Kubelková, Petra Culková, Monika Hodíková

Provoz školní družiny je v pracovní dny (mimo prázdnin):
  • 6.30 – 8.10 ranní družina  – kontakt 734 161 767 (v budově školy)
  • 12.15 – 16.30 – I. a II. oddělení – kontakt 777 078 126 (v budově družiny)
  • 12.15 – 15.30 (pondělí a úterý od 13.10) – III. oddělení Klubík – kontakt 734 161 767 (budova školy) v v 15.30 se toto oddělení přemisťuje do budovy družiny – kontak 777 078 126
Mimo tyto časy kontaktujte kancelář školy.

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Má-li dítě být uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Ve výjimečném případě může vychovatelka povolit odchod žáka po telefonické dohodě se zákonným zástupcem. Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká se žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, kontaktuje příslušné orgány, kteří zajistí péči o žáka.

PLATBA

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč a je hrazen ve dvou částkách. Částka 200 Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.

1) platba za září – prosinec 800 Kč – do 20. 9.

2) platba za leden – červen 1200 Kč do 20. 1.

Platby jsou zasílány na účet č. 2200779978/2010. Variabilní symbol je 1010. Do “Zprávy pro příjemce” uveďte jméno dítěte.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

O přijímání žáků do školní družiny („klubíku“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků)

Zápisní lístek

Přihlášky odevzdejte na sekretariát školy (v přízemí budovy, paní Jaroslava Andrejsová).

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

věk účastníků (od nejmladších účastníků) k 1.9.2019

6 let 7 bodů

7 let 6 bodů

8 let 5 bodů

9 let 4 body

10 let 3 body

11 let 2 body

12 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje k 1.9.2019

1. ročník – 5 bodů

2. ročník – 4 body

3. ročník – 3 body

4. ročník – 2 body

5. ročník – 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.

Kritéria budou při přijímání žáků do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 4. tříd, které se do školní družiny („klubíku“) budou hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 80 žáků.