Školní družina

Aktuality k přihlašování a platbám pro školní rok 2019/2020

Rodiče, kteří mají zájem pro své děti o družinu, vyplní odevzdají zápisní lístek do 12.června 2019 ( zde nebo ve družině u vychovatelek) a odevzdají do podatelny školy paní Andrejsové, kde obdrží registrační číslo. Zápisní lístek je nutné odevzdat do 12.6. 2019, kdy končí možnost přihlášení do školní družiny na nový školní rok. V posledním červnovém týdnu bude zveřejněn na stránkách školy a na nástěnce ve družině seznam přijatých žáků podle registračních čísel.

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč a je hrazen ve dvou částkách. Částka 200 Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.

1) platba za září – prosinec 800 Kč – do 20. 9.

2) platba za leden – červen 1200 Kč do 20. 1.

Platby jsou zasílány na účet č. 2200779978/2010. Variabilní symbol je 1010. Pokud žák chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 100 Kč.

Provoz v pracovní dny (mimo prázdnin):

  • ráno 6:30 – 7:30 hod.,
  • odpoledne po skončení vyučování do 16:30 hod.

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Má-li dítě být uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Ve výjimečném případě může vychovatelka povolit odchod žáka po telefonické dohodě se zákonným zástupcem. Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká se žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, kontaktuje příslušné orgány, kteří zajistí péči o žáka.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

O přijímání žáků do školní družiny („klubíku“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků)

zapisni-listek-2019_2020

Přihlášky odevzdejte na sekretariát školy (v přízemí budovy, paní Jaroslava Andrejsová).

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

věk účastníků (od nejmladších účastníků) k 1.9.2019

6 let 7 bodů

7 let 6 bodů

8 let 5 bodů

9 let 4 body

10 let 3 body

11 let 2 body

12 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje k 1.9.2019

1. ročník – 5 bodů

2. ročník – 4 body

3. ročník – 3 body

4. ročník – 2 body

5. ročník – 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.

Kritéria budou při přijímání žáků do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 4. tříd, které se do školní družiny („klubíku“) budou hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 80 žáků.

Vychovatelky
Jana Láníková, MgA. Eva Kubelková, Monika Waldhauserová, Petra Culková

Školní družina: 777 078 126 (6:30-7:30, 12:45-16:30)

Školní družina „klubík“:  734 161 767 (13:00-15:00)

Vnitřní řád Školní družina 01092016

ŠVP Školní družina 01092015