Příručka pro rodiče

Cílem této příručky je

 • pomoci rodičům uchopit principy, rytmus a hlavní myšlenky waldorfské školy
 • usnadnit nástup Vašeho dítěte do školy
 • připravit Vás na to, co Vás v průběhu školního roku čeká.

Co je to „waldorf“?

Waldorfská výuka vychází z pedagogických zásad formulovaných Rudolfem Steinerem (1861–1925). Ten se mimo jiné inspiroval učením Jana Amose Komenského, které velmi dobře znal. Tento fakt se promítá do nám známého principu “škola hrou”, což se waldorfská škola snaží naplňovat.

Základním pravidlem je, že si děti při výuce vše mohou samy vyrobit, osahat, prožít a tím pochopit. V co největší míře jsou ve škole používány hudba, rytmus a příběhy. Každá věc je probírána z různých úhlů do úplného pochopení. Výsledkem je například, že děti ví, jak šly dějiny v zemi, kde vzniklo konkrétní literární dílo. Chápou, že chemie se děje v přírodě a že fyzika platí i v tělocviku.

V učebních plánech waldorfských škol se zřetelně projevuje snaha nenadřazovat žádný předmět či skupinu předmětů nad druhé. Také proto jsou všechny předměty zařazené do 1. – 9. ročníku waldorfské školy pro všechny žáky povinné. Dívky se tak účastní i práce se dřevem a kovem, chlapci pletou, háčkují, atd. Smyslem je dát všem dětem široký, nespecializovaný základ – každý z předmětů totiž rozvíjí dílčí aspekty široké palety lidských kvalit. Dalším důležitým zřetelem, který je v učebním plánu zohledněn, je co možná největší prolínání jednotlivých témat.

Ve vyučování je snaha stavět mosty mezi jednotlivými obory a předměty, představovat dětem svět ve vzájemných vztazích a ve vztahu k člověku.

 

Organizace vyučování

Vyučování hlavních předmětů (matematika, mateřský jazyk a literatura, čtení, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a další) probíhá v tzv. epochách – dvouhodinový vyučovací blok, který se ještě dále dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí, je monotematický a po dobu 3 až 4 týdnů při něm učitel rozvíjí jedno dané téma (např. matematické operace, stavba domu, dějiny Řecka).

Další předměty (cizí jazyky, tělesná, pracovní a hudební výchova, eurytmie apod.) se již vyučují v klasických vyučovacích hodinách. I při nich se však učitel snaží zachovat rozčlenění na část rytmickou, část vyučovací, ve které se probírá nová látka a vyprávěcí část, která by měla třídu zklidnit a harmonizovat.

Dalším specifikem waldorfských škol je absence učebnic. Jejich roli plní materiály, které si učitel sám, ev. ve spolupráci s kolegy vybírá nebo vytváří. Knihy jsou doplňkem (např. cvičebnice a atlasy), nikoli hlavním prostředkem výuky, neboť postrádají vztah ke konkrétní pedagogické situaci a svou strnulostí nevyhovují dynamickému postupu a momentálnímu stavu třídy. Velký význam je v této souvislosti přikládán žákovským pracovním a epochovým sešitům, které jsou vypracovány s velkou pečlivostí a žákům při přípravě učebnice nahrazují.

Hodnocení žáků

Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale živým zájmem o probíranou látku. Vysvědčení na konci školního roku mají formu slovního hodnocení, které charakterizuje všechny přednosti a nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže v uplynulém školním roce. Pro život a práci ve waldorfských školách platí zásada, že spolupráce žáků jasně převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí

Na pouti základní školou provází dítě po celou dobu třídní učitel, který v epochách vyučuje obvykle všechny hlavní předměty. Každý učitelův krok v práci s učební látkou tedy odpovídá dětským vývojovým potřebám. Učitel se tak stává do značné míry architektem učebního plánu, jeho kompetence jsou v tomto ohledu mimořádně široké.

Waldorfští učitelé usilují o výchovu svobodných lidí (u nichž byly svobodně rozvinuty jejich přirozené potenciality), nevštěpují jim tedy určitý světový názor. Spíše usilují o rozvinutí vloh svých svěřenců do té míry, aby tito byli v dospělosti schopni vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně zaměřeného jednání.

“Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.” (R. Steiner).

Další informace na:

http://www.iwaldorf.cz/otazky.php?menu=ped-ota

 

Co mě jako rodiče čeká ve waldorfské škole?

Nástupem dítěte do školy se, ať chceme nebo nechceme, změní fungování celé rodiny. Z nepovinného a celkem volného rozvrhu docházky do školky se stane každodenní povinné docházení do školy s učením, úkoly, kroužky a spoustou nových povinností. To je stejné u klasické i u waldorfské školy.

Waldorfská škola není pokračováním školky s hernou, pobíháním a spaním, ale seriózní výukou se vším, co k tomu patří.Waldorfská škola je stejně jako každá jiná škola určená pro běžný vzorek dětí.

Je častým omylem, že je waldorfská škola považována za speciální školu pro děti se speciálními potřebami (např. děti zdravotně nebo mentálně handicapované, sociálně vyloučené a podobně).

Stejným omylem je, že waldorfská škola je vhodná pouze pro výjimečně nadané děti, nebo děti movitých rodičů. Do naší školy chodí úplně stejné děti jako do každé jiné, získají stejné vědomosti, jen způsob jejich vzdělávání je odlišný.

 

Informace pro rodiče prvňáčků

 Co (také) čeká děti v 1.třídě?

 • velká tiskací písmena (vyučovaná prostřednictvím obrazných příběhů) v českém jazyce
 • klasické pohádky jako vyprávěcí látka
 • arabské i římské číslice, počítání v oboru do 20 (všechny čtyři základní operace) v matematice
 • oblé a hranaté formy v kreslení forem
 • písničky, básničky, jazykové hry, vyprávění a jednoduché dramatizace ve dvou cizích jazycích
 • základy hry na pentatonickou flétnu v hudební výchově
 • malování s akvarelovými barvami a voskovými bločky
 • výroba dřevěných jehlic a pletení v rukodělných činnostech
 • návštěva třídního učitele v prostředí domova dítěte

První školní den

První školní den je slavností pro všechny waldorfské děti. Třídní učitel/ka slavnostně přivítá prvňáčky na úvodním společném setkání všech žáků a rodičů. Žáci z deváté třídy obdarují prvňáčky květinami a doprovodí je do jejich budoucí třídy, kde na ně čeká první překvapení. Prvňáčci zůstávají s paní učitelkou/panem učitelem ve třídě. Pro rodiče je mezitím připravena informační schůzka a  malé pohoštění ve školní jídelně. První školní den je obvykle velmi krátký, trvá jednu nebo dvě vyučovací hodiny.

Pomůcky pro prvňáčky

 Školní pomůcky, které děti při výuce používají se do značné míry odlišují od běžných školních potřeb. Jedním ze základní waldofských pravidel je používání přírodních materiálů. Seznam pomůcek dostanete na úvodním setkání ve škole před letními prázdninami.

Děti pracují převážně s voskovými barvami ze včelího vosku ve tvaru bločků nebo voskovek značky Stockmar (bloček je voskovka ve tvaru a velikosti gumy na gumování). Jejich ztrácení je bohužel celkem častým jevem, takže počítejte s případným nákupem v průběhu roku.

Místo vodovek děti malují akvarelovými barvami, které pořizuje hromadně škola, ale platí je rodiče. Stejně tak speciální tzv. epochové sešity, do kterých děti ve škole kreslí a zapisují. Podrobnější informace Vám poskytne třídní učitel/ka na orientační schůzce rodičů, která se koná v květnu/červnu před nástupem do školy.

Dále děti využijí:

 • silné trojboké pastelky
 • ořezávátko na pastelky, nejlépe se zásobníkem na odřezky
 • nůžky
 • lepidlo v tyčince
 •  hadr, kalíšek na vodu
 • zástěra nebo triko na malování
 • kufřík nebo krabici na pomůcky
 • zobcová flétna sopránová, plastová nebo dřevěná, dle pokynů učitele/ky
 • hrneček a talířek (nejlépe porcelánové)

Flétnu kupte kvalitní, v obchodě s hudebninami, aby skutečně ladila. Děti hrají na flétnu každý den, takže investice do ní se vyplatí.

Dle pokynů učitele/ky můžete dále potřebovat např. barevné papíry, modelínu a podložku na modelování, balicí papír, sešity, notýsek, papírové ručníky apod.

Co nepotřebujete

Není potřeba dětem pořizovat obrovské penály napěchované fixami, pastelkami a pery. Děti to ve škole nepoužijí. Určitě v 1. třídě nepotřebujete tužky, gumu, pero a zmizík, pravítko, ani vodovky a to i přesto, že se tyto potřeby objevují na leckterém seznamu pomůcek pro první třídu.

Co budu muset dělat já jako rodič?

 Být rodičem žáka ve waldorfské škole znamená aktivně se podílet na životě organismu školy, zajímat se o dění ve škole a ve třídě.

V první řadě má waldorfská třída třídní schůzky min. pětkrát za školní rok, klasická třída jen třikrát. Za druhé je občas nutné s dětmi doma vyrobit pomůcky do vyučování (dle zadání třídního učitele, které se liší v jednotlivých třídách) – v 1. třídě např. papírové postavičky na špejli (tzv. matematické divadélko), masky na Mikuláše, masopust nebo čarodějnice, pytlík na pletení. Za třetí je občas potřebné vypomoci přímo při výuce – např. při hodinách pletení se hodí jedny nebo dvoje šikovné ruce navíc, dozor při školních výletech apod.

Náročnější na čas je příprava slavností. Už vzhledem k počtu slavností a dalších akcí je jasné, že není v možnostech jedné osoby (učitelky/učitele) zvládnout vše vlastními silami. Konkrétně to znamená, že v rámci svých možností každý přispěje. Někdo přinese pohoštění, někdo vymyslí program pro děti, někdo vyrobí masku, někdo uvaří čaj, někdo ohlídá děti, někdo má doma starý závěs, který se výborně hodí. Při dobře fungujícím kolektivu rodičů vyžaduje třída každého rodiče aktivně zhruba dvakrát za školní rok. Způsob zapojení je na každém z nás. Pokud se některou věc nepodaří v rámci třídy zařídit, je možné požádat o pomoc ostatní třídy a sdružení. V krajním případě lze něco vynechat a přizpůsobit akci možnostem třídy.

Musím se povinně vzdělávat?

Nemusíte. Pokud ovšem chodí Vaše dítě do waldorfské třídy, určitému stupni poznání se neubráníte ani Vy, rodiče. Spolek pořádá různé přednášky a zážitkové semináře, kde se můžete nenásilnou a hravou formou seznámit se základními principy waldorfské pedagogiky a přiblížit se tak světu svého dítěte.

S díky převzato a upraveno z http://www.waldorfplzen.cz/