Kontakty+GDPR


Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

Gorkého 867
530 02 Pardubice
IČO: 70837236
Číslo účtu: 2200779978/2010 (škola, družina), 2300780001/2010 (školní jídelna)

E-mail:

Datová schránka: ej7iw7q

Školní telefonní čísla

Vedení školy, účetní: 466 412 080
Sborovna: 466 415 685
Podatelna: 466 989 204, 734 647 740

Školní družina: 777 078 126 (6:30-7:30, 12:45-16:30)
Školní družina „klubík“:  734 161 767 (13:00-15:00)

Vedoucí školní jídelny736 623 368
Školní jídelna: 466 400 565 (záznamník)

Pronájmy, správa budovy: 734161766

Přijímání nových žáků: 466 412 080 (Mgr. Jana Benešová- zástupkyně ředitele)

Spolek rodičů pro podporu waldorfské školy v Pardubicích

Adresa: Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Odkaz: spolek.waldorfpardubice.cz

Informace o GDPR

Správce údajů: Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

Kontakt na správce údajů: Mgr. Milan Barták, ředitel školy, e-mail: sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz, tel.: +420 466 412 080.

Odpovědnost správce: Jako základní škola jsme jako správce Vašich údajů odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy naší ZŠ. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Marcela Makarová, tel: 603 146 207,

email: marcela.makarova@nullamml.cz

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v naší ZŠ, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v naší ZŠ (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export), (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme zde:

 • žádost o přijetí do ZŠ,
 • školní evidence dětí a žáků (tištěná a elektronická podoba – katalogový list, třídní výkaz, třídní kniha, vysvědčení, výpis z vysvědčení: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, zdravotní pojišťovna, jména a příjmení zákonných zástupců, jejich telefony),
 • evidence školních úrazů
 • přihlášky do školní družiny,
 • přihlášky ke školnímu stravování,
 • přihlášky k akcím školy (plavání, škola v přírodě, lyžařský kurz atd.)

Údaje, které zpracováváme za účelem daným zákonem, nepotřebují žádné další ošetření a nevyžadují žádné souhlasy.

5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na Základní školu Waldorfskou Pardubice, Gorkého 867 jako na správce můžete obracet prostřednictvím:

 • datové schránky ID ej7iw7q
 • e-mailem na adrese sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz
 • poštou na adrese ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, 53002 Pardubice

Údaje, které zpracováváme z jiných důvodů, můžeme zpracovat jen na základě vašeho souhlasu. O zpracování osobních údajů musí být subjekt stručně a srozumitelně informován. Osobní údaje jsou účelově omezeny, můžeme je zpracovávat jen za účelem, za kterým byly shromážděny, tedy pro nic jiného. Zároveň jejich sběr minimalizujeme, ukládáme je jen na nezbytně nutnou dobu, opět v souladu se zákonem. Škola jako správce těchto údajů zodpovídá za přijetí vhodných personálních, organizačních a technických opatření k jejich zabezpečení.

Souhlas

 • musí mít všechny náležitosti – tedy být svobodný, konkrétní, informovaný, ničím dalším nepodmíněný
 • jeho udělení musí být prokazatelné
 • je odvolatelný

Jako subjekty údajů máte následující práva:

 • právo na informaci o zpracovávaných údajích
 • právo na přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo být zapomenut
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost…

6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

V Pardubicích 25. 5. 2018

Mgr. Milan Barták, ředitel školy

souhlas_tabulka_rodiče_ZŠW 28052018 a

Ochrana osobních údajů+JKŽ