Kontakty+GDPR


Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

Gorkého 867
530 02 Pardubice
IČO: 70837236
Číslo účtu: 2200779978/2010 (škola, družina), 2300780001/2010 (školní jídelna)

E-mail:

Datová schránka: ej7iw7q

Školní telefonní čísla

Vedení školy, účetní: 466 412 080
Sborovna: 466 415 685
Podatelna: 466 989 204, 734 647 740

Školní družina: 777 078 126 (6:30-7:30, 12:45-16:30)
Školní družina „klubík“:  734 161 767 (13:00-15:00)

Vedoucí školní jídelny736 623 368
Školní jídelna: 466 400 565 (záznamník)

Pronájmy, správa budovy: 734161766

Přijímání nových žáků: 466 412 080 (Mgr. Jana Benešová- zástupkyně ředitele)

Spolek rodičů pro podporu waldorfské školy v Pardubicích

Adresa: Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Odkaz: spolek.waldorfpardubice.cz

Základní informace o ochraně osobních údajů

Základní škola Waldorfská Pardubice postupuje při práci s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přijali jsme požadovaná administrativní, organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů. Tato opatření průběžně prověřujeme a aktualizujeme. Všichni, kdo s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Identifikace správce a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876

Kontaktní údaje správce:       Mgr. Milan Barták, ředitel školy

Doručovací adresa:                Gorkého 867, 53002 Pardubice

Adresa datové schránky:        ej7iw7q

Telefon:                                  +420 466 412 080

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Marcela Makarová,  marcela.makarova@nullamml.cz, +420 603 146 207

Účel zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů zpracováváme údaje především v níže uvedených případech.

Zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců při:

 • přijetí k základnímu vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)
 • vedení správních řízení v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání podle školského zákona
 • vedení povinné dokumentace zejména podle školského zákona
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů podle školského zákona
 • zajištění školního stravování podle školského zákona
 • zajištění agendy školní družiny podle školského zákona
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště podle školského zákona
 • účasti na soutěžích zejména podle školského zákona a ve veřejném zájmu
 • organizaci mimoškolních pobytových akcí pro zajištění jejich bezpečného průběhu a plnění ze smlouvy
 • prezentaci a propagaci školních i mimoškolních aktivit, jež je možné považovat za splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, případně na základě souhlasu
 • evidenci úrazů podle školského zákona
 • ochraně majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy
 • dotačních projektech na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131, případně při plnění smlouvy či na základě souhlasu

Zpracování osobních údajů zaměstnanců při:

 • vedení pracovně právní a mzdové agendy v rámci plnění povinností zaměstnavatele
 • vedení evidence úrazů v rámci plnění povinností zaměstnavatele
 • ochraně majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy
 • dotační projekty na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131, případně při plnění smlouvy či na základě souhlasu
 • zajištění vzdělávání zaměstnanců podle školského zákona
 • prezentace a propagace školních aktivit podle školského zákona, ve veřejném zájmu, případně na základě souhlasu

Zpracování osobních údajů dodavatelů při:

 • plnění smlouvy, objednávky
 • vedení účetnictví správce na základě právních předpisů
 • ochrana majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy

Zpracování osobních údajů dalších osob:

 • výběrová řízení pro zajištění vypsané zakázky dle příslušných právních předpisů
 • přijímací řízení pro obsazení pracovních pozic za účelem uzavření smlouvy
 • ochrana majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Pro naše zpracování osobních údajů existují tyto zákonné důvody: (konkrétní příklady jsou uvedeny u jednotlivých účelů výše):

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Ochrana životně důležitých zájmů
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Konkrétní příklady jsou uvedeny u jednotlivých účelů výše.

Příjemci osobních údajů

Pro zajištění výše uvedených účelů zpracování osobních údajů mohou být vaše osobní údaje zpracovávány kromě naší školy a našich zaměstnanců také zpracovateli činnými pro naši školu, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje vymazány a skartovány.

Dodržování práv subjektů údajů

Můžete se na nás obrátit za účelem uplatnění vašeho práva na:

 • přístup k vašim osobním údajům
 • opravu nebo doplnění vašich údajů
 • výmaz, popřípadě omezení zpracování vašich osobních údajů
 • přenositelnost vašich údajů.
 • vznesení námitky proti zpracování
 • podání stížnosti u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)

Pro uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů se na nás obracejte prostřednictvím

 • zprávy na doručovací adresu školy,
 • datové zprávy do datové schránky školy,
 • osobním doručením do školy v provozní době: od 8 do 11 hodin v pondělí a ve středu
 • e-mailu na vedení školy sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz
 • e-mailu na pověřence: marcela.makarova@nullamml.cz

Pokud jste nenašli hledanou informaci z oblasti ochrany osobních údajů nebo máte k uvedené problematice dotazy, obraťte se na pověřence nebo na vedení školy.

Mgr. Milan Barták, ředitel školy

Aktualizováno dne: 12.9.2019