FAQ

Otevíráme další platformu pro často kladené otázky (FAQ), týkající se aktuálních témat. Přes tento odkaz  nabízíme možnost pokládat otázky, které se dotýkají aktuálního dění, jenž má vliv na školní život našich dětí. Pokusíme se nalézt odpovědi za vedení školy, kolegium, Spolek rodičů nebo předáme dotaz na další místa. Asi nebudeme znát všechny odpovědi, ale už jen dobře zformulovanou otázkou můžeme položit základ pro srozumitelnou odpověď. Odpovědi na otázky (v případě podobnosti je někdy shrneme do jedné) budeme zveřejňovat zde. Je na vás, zda bude dotaz anonymní (nebudeme moci individuálně reagovat či si vyžádat doplňující informace) nebo uvedete své údaje (jméno + email), pro případnou individuální odpověď. nebo předání dotazu dále. Přikládáme ještě dva dokumenty, které jsou výstupem kolegia učitelů a výboru Spolku rodičů:  Dopis kolegia učitelů a Informace ze Spolku

  1. Je ve škole nutný respirátor pro dítě starší 15 let?

Podle platného pokynu MZ děti od 2 do 15 let nemusí mít respirátor, od 15 let ano. Zjednodušeně předpokládáme, že záměrem u dětí je: mateřské školy nic, základní školy se zdravotnickou obličejovou maskou- „chirurgická rouška – zelená, modrá“, střední školy „respirátor“.

  1. Pohled školy na opakování ročníku?

Waldorfská škola přistupuje k dítěti s respektováním vývojových fází dítěte z pohledu vývojové psychologie. Zároveň i zde však platí individuální přístup a potřeby konkrétního dítěte. Obsah učiva lze doplnit přirozeně v dalších ročnících, větší riziko při distančním vzdělávání vnímáme na úrovni vztahů, návyků a obecně v absenci rozvíjení sociálních kompetencí. To opakováním ročníku nenahradíme. Další informace zde.

  1. Otázky ohledně testování dětí- forma testování (doma či ve škole), typy testů a způsob odběru vzorků (z nosu, kloktání, ze slin, …), nezávadnost testů, postup při odmítnutí testování, ….

Na všechny tyto otázky bychom měli my jako škola a vy jako rodiče získat odpovědi v manuálu MŠMT, který k dnešnímu dni (5. 3. 2021) nebyl publikován a my společně s vámi netrpělivě čekáme, až to bude. Doufáme, že brzké zveřejnění kroků, které povedou k návratu dětí do škol, rozptýlí pochybnosti a nejasnosti, které jsou s tímto krokem nyní spojeny. Až budeme mít tyto informace k dispozici, zveřejníme je přes W- čtení a zde.

4. Nesouhlasím s testováním dětí z více důvodů. Nicméně pokud by k tomu mělo dojít, zabývala se již škola otázkou jaké testy by objednala? 

V současné době (12. 3.) není zveřejněna žádná metodika ohledně testování žáků ve školách. Zároveň není informace o možnosti výběru způsobu testování samotnou školou. V případě, že by tato možnost byla dána škole (což se jeví jako velmi nepravděpodobné), budeme samozřejmě volit tu nejšetrnější metodu. 

19. 3. 2021

5. Slyšeli jsme, že některé školy jsou již na návrat do škol připravené a mají zakoupené vlastní testy? Plánujte to také naše škola? Jaké si vybere? 

V mediálním prostoru se bohužel šíří mnoho informací, které jsou zavádějící či nepravdivé. Fakta jsou taková, že školy nemohou určovat formu a způsoby testování, případně typy testů. Takže školy nemají na výběr. To je plně v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Dle informací MŠMT (rozhovor ministra Plagy, čas 19:30 a dále) byly doporučeny jiné testy než nakonec ministerstvo zdravotnictví schválilo. Slibovaná metodika pro školy není stále k dispozici (jestli má někdo jiné informace založené na faktech, kontaktujte vedení školy- sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz, moc rádi se budeme mýlit).

Některé školy v době před uzavřením (únor 2021) zakoupily přes svého zřizovatele různé typy testů a zkoušely děti z 1. a 2. tříd testovat. To bylo však zcela dobrovolné, v jiném čase a v jiné situaci. Při návratu dětí do škol jde o centrální nákupy a distribuce testů. Zdá se, že stále není u odpovědných orgánů jasné, jakou podobu bude mít návrat dětí do škol.

6. Chci vytvořit skupinu rodičů ohledně postoje k testování, vakcinaci a nošení roušek/respirátorů. Kdo se chce přidat? (anonymní tazatel)

Za tímto účelem podpořili členové výboru Spolku vznik kruhu s názvem “Péče o udržitelné prostředí pro výuku”. Možností této platformy je vytvořit bezpečné prostředí pro komunikaci aktuálních témat mezi rodiči podporovaná kolegiem školy. Je na každém, jaký projeví zájem o veřejnou diskusi a na jaké úrovni bude probíhat. Spolek je připraven pomoci nastavit podmínky takové, aby každý hlas a dotaz měl svůj prostor. Výhody a možnosti, které kruh nabízí: • otevřené fórum pro diskusi různých názorů a výzev • přímý kontakt se zástupcem vedení školy a členy kolegia • podporu ze strany výboru Spolku v šíření informací o činnosti kruhu všem rodičům školy, …. více na Informace ze Spolku.

7. Činili jste za školu nějaký krok k MŠMT ohledně testování? A ostatní waldorfské školy?

Ohledně plánovaného testování jsme jako škola už 25. února připomínkovali  prostřednictvím zřizovatele MŠMT v tomto duchu: “Případné testování je záležitostí rodičů a jejich odpovědnosti, tudíž by mělo probíhat v rodině. Školy budou nadmírou zatěžovány, hrozí zvýšená polarizace některých rodičů vůči škole, v jejímž středu bude bohužel dítě. Zároveň je zde možné riziko stigmatizace pozitivně testovaného žáka na půdě školy svým okolím.” 

Waldorfské školy (a jistě i všechny ostatní) tíží více zavřené školy a tíha, která padá na samotné děti s jejich rodinami než samotné testování. Hlavní prioritou je NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL, které budou bezpečné pro všechny- děti + jejich rodiny, zaměstnance školy + jejich rodiny. A nechť je pandemie strachu nahrazena důvěrou v ŽIVOT.

10. 4. 2021

8. Kam se obrátit, pokud považujeme povinné testování dětí a s tím spojené kroky za protiprávní? Má škola nebo rodič možnost odmítnout testování z důvodu podezření porušování práv dítěte? 

Je třeba se obrátit na ty, kteří tato opatření tvoří a ukládají, tj. příslušná ministerstva (v tomto případě ministerstvo zdravotnictví), vládu, ombudsmana, soudy, …. Škola má možnost vznášet připomínky, zasílat návrhy, komentáře. V této oblasti jsme činní od února ve směru k MŠMT či zřizovateli. O aktivitě rodičů v této oblasti jako škola nic nevíme. Dle právního výkladu MŠMT zde škola nebo školské zařízení vystupuje jako subjekt práva a je povinna všechna mimořádná opatření dodržovat stejně jako ostatní.  Ze stejného právního výkladu lze vyčíst odpověď na další část otázky:

“Nad rámec uvedeného považujeme za důležité zdůraznit, že v případě testování žáků a zaměstnanců bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Pokud však žák test nepodstoupí, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není dán předpoklad toho, že není nemocen COVID-19. “

Celé právní stanovisko MŠMT lze nalézt zde.