Aktuální informace k otevření školy k 25. 5. 2020- wčtení

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, od 25. 5. 2020 zajistíme vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. 

Sdělení informace  o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách:

Děkujeme všem rodičům, kteří vyplnili dotazník, který byl jedním z podkladů pro plánování vzdělávání po 25. 5. 2020. Dalšími podklady jsou pokyny příslušných orgánů a především reálná možnost naší školy dané podmínky zabezpečit personálně, prostorově, organizačně.

Na základě výše uvedeného jsme dospěli k modelu, který nám sice umožní v našich podmínkách požadované zabezpečit, zároveň jsme si vědomi, že toto řešení přináší velká úskalí pro naplňování těch nejzákladnějších principů waldorfské pedagogiky- vztahy, hodnoty, důvěra, komunikace, respekt, práce s emocemi. Opatření v praxi mohou na dětskou psychiku působit zcela opačně- pocit nejistoty, ohrožení, strach, neúplný třídní kolektiv. To, co děti nyní potřebují, jsou především zdravé sociální kontakty. Ty jim ale za stanovených podmínek můžeme poskytnout jen v omezené míře. Stanovená pravidla neumožňují aktivity organizované školou, které by mohly podpořit rozvoj vztahů v rámci celého třídního kolektivu (dělení na skupiny, zákaz výuky venku, zákaz škol v přírodě, výletů, …). V této situaci mají rodiče jedinečnou možnost převzít iniciativu a vytvořit mimo školu prostor pro takovéto aktivity.

Základním předpokladem pro přihlášení dítěte do školní skupiny má být potřeba zajištění samotného vzdělávání, protože v domácím prostředí není možné, rodič je pracovně stále v „první linii“ (zdravotníci, policisté, sociální pracovníci, …) nebo jinak vytížen. Je pochopitelné, že důležitým aspektem je obnovení sociálních vazeb mezi spolužáky či praktické zajištění poledního stravování. Vzhledem ke zveřejněným požadavkům příslušných orgánů, v kontrastu s našimi reálnými možnostmi, by tyto aspekty neměly být rozhodujícím faktorem pro přihlášení dítěte do školní skupiny.

Realizovaná opatření

Stravování: Polední stravování se pokusíme realizovat tradiční formou (tj. budeme vařit), v případě, že se v průběhu vyskytnou komplikace, bude potřeba přejít na režim “jídlo z domova”. Dětem, které se budou ve škole zdržovat i v odpoledním čase (v rámci skupiny pro zájmové vzdělávání), budete muset zajistit větší svačinou. Ve školní jídelně se žáci pohybují s rozestupy mezi sebou navzájem i mezi jednotlivými skupinami a s nasazenou rouškou. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Při výdeji jídla se nesmí potkávat žáci z různých skupin. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Žáci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Roušku žáci odkládají pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Po konzumaci jídla a pití si ji opět nasazují.

Bezpečnost a hygiena: Vstup do budovy školy: Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogičtí pracovníci odvedou žáky do učeben po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den adekvátní počet roušek (a sáčků) podle délky pobytu ve škole. Minimálně však 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

V budově školy: Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude potřeba organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech v budově školy bude potřeba dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně však 1,5 metru). Před opuštěním učebny si všichni žáci na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky.

V učebnách: Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru) např. při frontální výuce, pokud sedí žák sám v jedné lavici. V učebnách budou lavice rozmístěny tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí žáci i pedagog nosit roušky i v učebně. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

Volnočasové odpolední aktivity: Ranní družina nebude zajišťována a odpolední aktivity budou probíhat do 16ti hodin. Odpoledních aktivit se může účastnit každý žák školy bez ohledu na to, zda je do družiny přihlášen či nikoliv. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pedagogický pracovník pro odpolední činnost přebírá pokud možno vždy stejnou skupinu žáků. Složení skupin zůstává stejné jako dopoledne a kontakt mezi skupinami není možný. Odpolední činnosti budou spíše relaxační a odpočinkové a budou probíhat buď v učebnách, nebo venku ve vymezených sektorech v areálu školy podle již výše zmíněných pravidel. Pokud žák pobývá ve škole i v odpoledním čase, je potřeba ho vybavit adekvátním množstvím roušek a také vlastní odpolední svačinou.

Bližší info ohledně hygieny a provozu najdete najdete na odkazech Informace k provozu  Hygienická opatření   Výtah z manuálu MŠMT

Školní skupiny: V rámci školy bude od 25. 5. fungovat 8 školních skupin v max. počtu po 15 dětech. Do skupin budou děti rozděleny ideálně podle třídy. V případě, že počet žáků dané třídy přesáhne maximální možný počet 15 žáků (týká se 2.-5. třídy), budou žáci nad tento limit zařazeni do smíšené skupiny. S rozhodnutím o rozdělení do skupin budete seznámeni nejpozději 25.5. 2020.

Personální zajištění školních skupin:

 Obsahový garant pro domácí výuku a školní skupinu:

  1. třída Monika Ždárová, 2. třída Karolína Lomičková, 3. třída Helena Štěpánková, 4. třída Jana Maťátková, 5. třída Zuzana Bařinková

Pedagogický průvodce školní skupiny– max. 15 žáků (tj. pedagogičtí pracovníci, kteří budou s dětmi v rámci školní skupiny pracovat z podkladů od garanta pro domácí a školní skupinu- od třídního učitele)

1. třída- 2 skupiny – Monika Žďárová + Jana Štorková

2. třída- 1 skupina – Petra Culková

3. třída- 1 skupina – Jitka Tošovská

4. třída- 1 skupina – Markéta Dvořáková

5. třída- 1 skupina – Zuzana Bařinková

+ další smíšená skupina (počet smíšených skupin bude vyplývat z počtu přihlášených žáků a personálních možnostech školy)

9.třída (od 11. 5.) – 2 skupiny- koordinátor Daniel Vychodil + odborní učitelé

Pozn.: Personální obsazení může být změněno (nemoc, potřeba školy, …).

Online výuka s učiteli pro žáky 6.-8. třídy bude probíhat podle stejného rozvrhu.

Odpolední zájmová činnost (pouze pro žáky 1.- 3. třídy , kteří navštěvují dopolední školní skupinu, nelze se přihlásit pouze na odpoledne) bude realizována ve 4 skupinách :

1. třída- 2 skupiny – Jana Láníková + Monika Waldhauserová

2. třída- 1 skupina – Eva Kubelková

3. třída- 1 skupina – Monika Hodíková

Rozvrh:

Příchod do školy v 8. 20. Začátek práce školních skupin v 8. 30 hod.

Konec práce školních skupin 11-12.30. + školní oběd (1. třída- 11.00- v prostorách družiny, 2. třída- 11.30, 3. třída – 12.00, 4. třída – 12. 30, 5. třída 13.00). V případě, že se žák nebude stravovat formou školních obědů a nebude pokračovat v odpoledních zájmových činnostech, končí pro něho školní skupina o 15 minut dříve.

Konec odpoledních zájmových skupin- do 16 hodin.

Prostory pro školní skupiny dopolední a odpolední:

1. třída- 2 skupiny – obě skupiny v budově školní družiny, včetně oběda.

2. třída- 1 skupina – v přízemí, kmenová třída 2.

3. třída- 1 skupina – v přízemí, kmenová třída 3.

4. třída- 1 skupina – v 1. patře, kmenová třída 4.

5. třída- 1 skupina – v 1. patře, kmenová třída 5.

smíšená skupina (žáci 2-5 třídy, kteří budou nad maximem 15 žáků ve skupině)- kmenová třída 1. třídy

9. třída (od 11. 5.) – 2 skupiny- kmenová třída 9. a 8. třídy

Zvažte, jakou formu dalšího vzdělávání do 30. 6. zvolíte s ohledem na výše uvedené a věnujte dostatek času k seznámení se s opatřeními. Pro případný nástup je nutné, abyste vyplnili potřebný dokument- Čestné prohlášení a podrobně se seznámili s bezpečnostními a hygienickými pravidly (viz. odkaz výše). Případné bližší informace vám rádi sdělí třídní učitelé nebo vedení školy.

Děkujeme za respektování tohoto modelu řešení daného stavu.

Zde prosíme o vyplnění dotazníku (přímý odkaz na https://forms.gle/CEBffS735NiVK1UGA).

Za kolegium školy Milan Barták, ř.š.