1. W – čtení od 1. 9. 2016

První školní den

 • Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční pondělí 5. září od 8 hodin v tělocvičně školy.
 • Prvňáčci se svými rodiči se sejdou ve vestibulu školy v 7:45.
 • Ostatní rodiče, hosté a všichni žáci přijdou do tělocvičny zadním vchodem z hřiště. Sraz je také v 7:45 na hřišti, kde si žáci najdou své třídní učitele.
 • Po slavnostním zahájení mohou rodiče na své děti počkat v jídelně, kde se seznámí s provozem školní družiny a mohou se zeptat na další informace.
 • Konec vyučování bude nejpozději v 10 hodin.

Konec vyučování v prvním týdnu

úterý 6. září je zkrácené vyučování. Výuka končí následovně:

 • 1. třída v 11:00
 • 2. – 3. třída v 11:30
 • 4. – 5. třída v 11:45
 • 6. – 9. třída ve 12:00

Od úterý 6. září je v plném provozu Školní družina i Klubík.
Od středy 7. září se vyučuje dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

1. třída má vyučování zkrácené po celý první týden a končí vždy v 11:00.
Od druhého týdne pak učí i prvňáčci podle rozvrhu.

Zprávy ze sborovny

Paní Jitku Krajníkovou nahradila v kanceláři školy paní Jaroslava Andrejsová. Vedoucí školní jídelny je nově od září paní Olga Chlápková. V létě se rozhodla opustit naše pedagogické řady paní učitelka Kamila Vymětalová, na pozici němčinářky ji nahradí paní učitelka Monika Žabková. Český jazyk v 9. třídě bude vyučovat paní Silvie Pospíšilová. Pedagogická asistentce ve třídách je zajištěna pro všechny děti se zákonným nárokem. Asistentské řady opouští Pavlína Švarcová, naopak je rozšiřují paní Monika Hodíková a paní Petra Culková. Nově je zřízena pozice speciálního pedagoga, na kterou nastoupí paní Karolína Lomičková. Eurytmie na naší škole bude pokračovat s paní Helenou Syrovátkovou.

Rodičovské schůzky

 • V úterý 6. září se od 16:00 koná rodičovská schůzka 9. třídy.
 • V úterý 6. září se od 16:30 koná rodičovská schůzka 3. třídy.
 • V úterý 6. září se od 17:00 koná rodičovská schůzka 6. třídy.
 • V úterý 13. září se od 16:30 koná rodičovská schůzka 1. třídy.
 • V úterý 13. září se od 16:30 koná rodičovská schůzka 5. třídy.
 • V úterý 13. září se od 17:00 koná rodičovská schůzka 2. třídy.
 • Ve středu 14. září se od 16:30 koná rodičovská schůzka 8. třídy.
 • V úterý 20. září se od 16:30 koná rodičovská schůzka 4. třídy.
 • V úterý 27. září se od 16:30 koná rodičovská schůzka 7. třídy.

Divadelní představení (nejen) pro žáky

Nabídka předplatného do VČD Pardubice pro školní rok 2016/2017

Milí žáci, vážení rodiče,
již tradičně se na Vás obracím s nabídkou na předplatné do VČD. Máme skupinu S. Představení začínají v 17. 30 hod., ukončení je zpravidla mezi 19. 30 hod. – 20. 00 hod. Jedná se o dny pondělí až čtvrtek. Vždy je přítomen pedagogický dozor. S žáky mohou chodit i rodiče či jiný dospělý doprovod, popř. i žáci a studenti spřátelení nebo i sami dospělí. Cena za šest představení: studenti – 600,- Kč, ostatní – 930,- Kč. Letos nás čeká následující nabídka: Bílá nemoc, Hoří, má panenko, Konec masopustu, Kráska a zvíře, Othello, dovozové představení.

Zájemci se závazně (zápisem a podpisem rodičů v notýsku) přihlásí do 9. 9. 2016 u paní učitelky Pospíšilové. Peníze se budou vybírat do 24. 9. 2016.

Těším se na spolupráci a na hezké společné divadelní zážitky!     Silvie Pospíšilová

Instrumentální soubor

Vážení rodiče,
od září školního roku 2016/2017 začne na naší waldorfské škole pracovat instrumentální soubor, který jako školní orchestr může být oporou pěveckému sboru i ozdobou velkých školních akcí. Do jeho řad zveme všechny šikovné muzikanty 3. – 9. třídy. Kdo nemá svůj hudební nástroj, bude mu v hodinách zapůjčen. Náplň souboru bude pestrá, upravená přesně podle zúčastněných dětí. Společná hra na nástroje bude občas doplněná zpěvem. Výuka bude při dostatečném zájmu probíhat vždy ve čtvrtek od 14:30 do 16:00 hodin formou nepovinného předmětu. Soubor povede Mgr. Dita Veselá.
Návratka do 14. 9. 2016


Mám zájem, aby mé dítě ………………………………………………………..………
z ……… třídy, navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školní instrumentální soubor.

Podpis rodičů             ………………………

Přednášky pro veřejnost, které stojí za to!

STŘEDA 14. září 2016 od 17 hodin
Uwe Buermann: Jak (pře)žít s médii?

prednaska-uwe-buermann-14-9-2016

ČTVRTEK 22. září 2016 od 17:30
Martin Semerád: O včelách a lidech

O včelách pro nejširší veřejnost útěšně a inspirativně lze dnes mluvit právě na půdě waldorfských škol, neb poslání těchto i včel jdou s sebou ruku v ruce:

Jak souvisí tajemné společenství včel s člověkem a jeho budoucností?
Co nás mohou včely naučit a jaký je vztah mezi včelařením a waldorfskou pedagogikou?
Co může být řečeno o duchovním významu chovu včel vzhledem k poslání Českého národa?
Jaké jsou praktické aspekty chovu včel a ekologického včelaření?

O těchto a dalších otázkách bude vézt rozpravu filosof a včelař Martin Semerád, lektor Akademie sociálního umění TABOR.
Vezměte tuto přednášku i jako pozvánku a úvod ke kroužku včelaření, který jako první krok ke školnímu chovu včel otevíráme v tomto roce.

Hodina pohybu navíc v družině

Jako škola jsme se ve školním roce 2016/17 zapojily do projektu „Hodina pohybu navíc“, který vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání.

Pokusné ověřování je zaměřené na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol, má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků k pohybu ve věku, kdy se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Také má za cíl ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 1x týdně pro skupiny žáků 1., 2. a 3. ročníků.
Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny ve dnech
PONDĚLÍ, ÚTERÝ (13:00 – 13:50) a ČTVRTEK (13:30 – 14:30).

Vybrané podmínky pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“     
Ve školní družině se budou žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám, tzn. každý žák z ročníku, kterého se program týká a který se do něj přihlásí, bude absolvovat pohybové aktivity jednou za týden. Pro pohybovou aktivitu bude vyčleněno 45 minut týdně po celý rok.
Pro pohybové aktivity škola zajišťuje učitele tělesné výchovy/trenéry s minimální kvalifikací licence „B“ (dříve 2. třídy). Tito učitelé tělesné výchovy/trenéři budou absolvovat semináře pořádané pro tento program ohledně metodiky pohybu.
V případě, že by se do pokusného ověřování chtěl zapojit i žák 1. – 3. ročníku základní školy, který není přijat k pravidelné docházce do školní družiny, bude mít možnost se do pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ zařadit jako účastník v příležitostné činnosti, pokud již nebude naplněna kapacita daného oddělení.

Děti potřebují cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv do tělocvičny. Sportovat mohou děti, které jsou v Družině či Klubíku přihlášené na pravidelnou i nepravidelnou docházku.

Bližší informace dostanete u vedoucí školní družiny Alenky Klímové.

Nabídka kroužků – Spolek rodičů

Pro školní rok 2016/2017 je v nabídce 19 kroužků.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích:       http://spolek.waldorfpardubice.cz/zajmove-krouzky/ .

Návratku s přihláškou odevzdejte třídnímu učiteli nebo paní vychovatelce Aleně Klímové do pátku 9. září 2016. Kroužky mají 15 lekcí za pololetí. Začínáme v týdnu od 19. září. V případě, že se kroužek neotevře, budete včas informováni.

Informace k platbám:

 • účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
 • variabilní symbol pro 1. pololetí 2016/2017: 11617
 • variabilní symbol pro 2. pololetí 2016/2017: 21617
 • do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Návratka do 9. 9. 2016


Přihláška do kroužku na 1. pololetí 2016/2017
Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích
spolek@nullwaldorfpardubice.cz

Jméno dítěte: _________________________________________________________
Kroužek: _____________________________________________________________
Třída: _____________________     Datum narození: _______________________
Upozornění na zdravotní problémy: ______________________________________

 Jméno matky:__________________________________________________________
Email: ________________________________________   Tel.: __________________

 Jméno otce:____________________________________________________________
Email: ______________________________________   Tel.: ____________________
 

   podpis zákonného zástupce_____________________________________